Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna Ustawa o efektywności energetycznej wprowadza możliwość uzyskania świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” za realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Wartość „białych certyfikatów” może znacząco skrócić okres zwrotu inwestycji.
Podmiot planujący działania prowadzące do oszczędności energii może złożyć wniosek o wydanie „białych certyfikatów” do Urzędu Regulacji Energetyki. Do wniosku należy dołączyć audyt efektywności energetycznej, który dokumentuje planowaną wielkość efektu energetycznego.
Minimalny efekt energetyczny jaki należy uzyskać to 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego). Jest to odpowiednik 418,7 GJ lub 116,3 MWh.
Po zakończeniu inwestycji należy zawiadomić Urząd Regulacji Energetyki, który wydaje „białe certyfikaty”. Certyfikaty można sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii.


Nasza oferta obejmuje:

 • Identyfikację źródeł oszczędności energii,
 • Wykonanie audytu efektywności energetycznej,
 • Pomoc w przygotowaniu pozostałych dokumentów i przeprowadzenie klienta przez wszystkie etapy postępowania o wydanie certyfikatów, jak również sprzedaży certyfikatów.
  Rozdaje przedsięwzięć, za które można uzyskać „białe certyfikaty”:
 •  izolacji instalacji przemysłowych,
 • przebudowy lub remontu budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 •  modernizacji lub wymianie: oświetlenia, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub energetycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła, modernizacja lub wymianie urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
 •  odzyskiwania energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych,
 •  ograniczenie strat: związanych z poborem energii biernej, sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego, na transformacji, w sieciach ciepłowniczych, związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych,
 •  stosowania do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.


Dzięki naszemu ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu skutecznie pomagamy w całym procesie postępowania administracyjnego, do uzyskania oczekiwanego efektu.